คณะผู้บริหาร

นายมนัส พิพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปราณี วิกิจรัตนพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา